Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679)


 


Εισαγωγή στο νέο νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων (ενημέρωση με το σχέδιο νόμου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εφαρμογή του Κανονισμού 2016/679) από τον αναπληρωτή καθηγητή του Τµήµατος Νοµικής του Α.Π.Θ κύριο Ιωάννη Ιγγλεζάκη.

Tο βιβλίο διατίθεται σε έντυπη μορφή, αλλά και ως ebook:
http://www.e-interactive.gr/shop/books/gdpr-book/


info@e-interactive.gr
2310 – 510870 (Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-21:00, Σάββατο 09:00 – 17:00)
Εγνατίας 1, 54630, Θεσσαλονίκη
Περιεχόμενα

Πρόλογος

1. Εισαγωγή. 13

2. Θεμελίωση και στόχοι του Κανονισμού. 19

2.1. Νομική θεμελίωση. 19

2.2. Στοχοθεσία του Κανονισμού. 20

3. Γενικές διατάξεις. 23

3.1. Ορισμοί 23

3.2. Πεδίο εφαρμογής. 30

4. Αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 35

5. Νομιμότητα της επεξεργασίας 41

5.1. Επεξεργασία απλών δεδομένων. 41

5.2. Επεξεργασία δεδομένων εικόνας και ήχου μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης 48

5.3. Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων. 50

6. Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων. 57

6.1. Γενικά. 57

6.2. Διαφάνεια και ρυθμίσεις. 58

6.3. Δικαίωμα πληροφόρησης. 59

6.4. Δικαίωμα πρόσβασης 61

6.5. Δικαίωμα διόρθωσης και δικαίωμα διαγραφής. 63

6.6. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. 65

6.7. Δικαίωμα εναντίωσης και απαγόρευσης αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων 69

6.8. Περιορισμοί 72

7. Συμμόρφωση και λογοδοσία. 75

7.1. Γενική προδιάθεση. 75

7.2. Υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας. 77

7.3. Υποχρεώσεις του εκτελούντος την επεξεργασία. 79

7.4. Αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας. 81

7.5. Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 82

7.6. Μέτρα για την εφαρμογή της αρχής της λογοδοσίας στην πράξη. 86

7.7. Εκτίμηση αντικτύπου. 91

8. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων. 95

8.1. Εισαγωγή. 95

8.2. Έννοια. 97

8.3. Ορισμός ΥΠΔ.. 98

8.4. Ορισμός ΥΠΔ σε όμιλο επιχειρήσεων σε περισσότερες δημόσιες αρχές ή δημόσιους φορείς 102

8.5. Προσόντα διορισμού ΥΠΔ. 103

8.6. Δημοσιοποίηση και ανακοίνωση στοιχείων ΥΠΔ. 104

8.7. Θέση του ΥΠΔ.. 105

8.8.Καθήκοντα του ΥΠΔ. 108

9. Διασυνοριακή ροή δεδομένων. 111

10. Ανεξάρτητες Εποπτικές Αρχές. 117

11. Δικαίωμα προσφυγής, ευθύνη προς αποζημίωση και κυρώσεις 125

11.1. Δικαίωμα προσφυγής. 125

11.2. Αστική ευθύνη. 127

11.3. Κυρώσεις. 128

12. Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας. 133

12.1. Γενικά. 133

12.2. Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης. 133

12.3. Πρόσβαση στα έγγραφα. 134

12.4. Επεξεργασία του εθνικού αριθμού ταυτότητας. 135

12.5. Επεξεργασία στο πλαίσιο της απασχόλησης 135

12.6. Επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς. 142

12.7. Υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου. 145

12.8. Προστασία δεδομένων εκκλησιών και θρησκευτικών ενώσεων. 145

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.. 146

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 153

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 257Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου