Σάββατο, 25 Απριλίου 2009

Το συνταγματικό δικαίωμα της διασφάλισης της εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας συστημάτων πληροφορικήςΈνα νέο συνταγματικό δικαίωμα, παρόμοιο στη σύλληψη του με το δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού, αναγνωρίσθηκε από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο. Πρόκειται για το δικαίωμα της διασφάλισης της εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας συστημάτων πληροφορικής (Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer
Systeme), το οποίο ισχύει έναντι επεμβάσεων της κρατικής εξουσίας, καταρχήν, σε συστήματα πληροφορικής και συγκεκριμένα, παρέχει προστασία από τη διείσδυση στα συστήματα αυτά λογισμικού που καθιστά δυνατή την παρακολούθηση του συστήματος και την αντιγραφή των αποθηκευμένων σε αυτό δεδομένων.

Στην απόφαση του της 28 Φεβρουαρίου 2008 (BVerfG 1 BvR 370/07), το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε τη συμφωνία με το Σύνταγμα μιας διάταξης νόμου (για την προστασία του συντάγματος) της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας σχετικά με την κρυφή επιτήρηση και έρευνα στο Διαδίκτυο. Ο νόμος αυτός έδιδε τη δυνατότητα στις μυστικές υπηρεσίες να υποκλέπτουν και να ελέγχουν μυστικά τις διαδικτυακές επικοινωνίες, όπως και να αποκτούν πρόσβαση σε συστήματα πληροφορικής.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η διάταξη νόμου ήταν αντισυνταγματική και ερμήνευσε τις διατάξεις του Συντάγματος, δεχόμενο ότι δεν παρέχει προστασία το συνταγματικό δικαίωμα για το απόρρητο των επικοινωνιών ούτε και το δικαίωμα του ασύλου της κατοικίας. Για το λόγο αυτό ανέπτυξε ένα νέο δικαίωμα, στο οποίο κάναμε παραπάνω αναφορά και το οποίο έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το δικαίωμα στον πληροφοριακό αυτοκαθορισμό.

Αναμένουμε να δούμε τις επιπτώσεις που θα έχει η αναγνώριση ενός τέτοιου δικαιώματος σε διεθνές επίπεδο, αλλά και στη χώρα μας.


Βιβλιογραφία:

W Abel and B Schafer, "The German Constitutional Court on the Right in Confidentiality and Integrity of Information Technology Systems – a case report on BVerfG, NJW 2008, 822", (2009) 6:1 SCRIPTed 106, http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol6-1/abel.asp

Δευτέρα, 20 Απριλίου 2009

Δεν απαιτείται η έκδοση άδειας της Αρχής για τη χορήγηση πληροφοριών με τη διαδικασία του άρθρου 1445 εδ. β΄ Α.Κ.Με την υπ' αριθ. 2/2009 απόφασή της, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε ότι στην περίπτωση της άσκησης αξιώσεων διατροφής, προβλέπεται στο άρθρο 1445 ΑΚ υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση των συζύγων, οπότε δεν απαιτείται άδεια της Αρχής.

Η Αρχή έκρινε ότι η διάταξη του άρθρου 1445 ΑΚ είναι ειδικότερη και κατισχύει των διατάξεων του ν. 2472/1997 για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η άποψή αυτή είναι ασφαλώς ορθή. Η περίπτωση αυτή καταδεικνύει, ωστόσο, ότι ο Έλληνας νομοθέτης οφείλει να συστηματοποίησει τις περιπτώσεις που αφορούν την παροχή πληροφοριών και να ελέγξει τη συμβατότητα διατάξεων, όπως είναι αυτή του άρθρου 1445 ΑΚ, με την προστασία προσωπικών δεδομένων, η οποία στη Χώρα μας κατοχυρώνεται συνταγματικά.

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης:

Με τη με αριθ. πρωτοκόλλου της Αρχής Γ/ΕΙΣ/6711/04.12.2008 αίτησή του ο Α ζητεί από την Αρχή να εκδώσει άδεια προς τον Ο.Α.Ε.Δ. Αιγάλεω, προκειμένου να του χορηγηθούν τα στοιχεία που ζητεί για δικαστική χρήση. Συγκεκριμένα, έχοντας πετύχει και την έκδοση σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας (με αρ. πρωτ. 25408/4.12.2008), ζητεί δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 1445 Α.Κ., από την παραπάνω Υπηρεσία να του χορηγήσει βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει α) αν και από πότε η Β, μητέρα του ανήλικου τέκνου τους, έχει υπαχθεί στο Ταμείο Ανεργίας και λαμβάνει επίδομα ανεργίας, σε καταφατική δε περίπτωση, β) τι ποσό της καταβάλλεται μηνιαίως κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, για το οποίο ζητείται η καταβολή διατροφής, γ) αν εξακολουθεί να λαμβάνει το επίδομα ανεργίας και αν όχι από πότε και για ποιο λόγο δεν της καταβάλλεται. Η αγωγή αυτή για διατροφή του ανήλικου τέκνου του συζητείται μετά από αναβολή την 16.1.2009.
Μετά από εξέταση όλων των παραπάνω στοιχείων, αφού άκουσε την εισηγήτρια Ε. Ι. Τσακιρίδου και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης


ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 2 στοιχ. α΄ του ν. 2472/1997 προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Ως υποκείμενο νοείται το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και που μπορεί να προσδιοριστεί (στοιχ. γ΄ ιδίου άρθρου). Κατά το στοιχ. β΄ του ιδίου άρθρου τα δεδομένα κοινωνικής πρόνοιας αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2472/1997 τα “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει: α) Να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία εν όψει των σκοπών αυτών. β) Να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας. γ)….”
Όπως ορίζει το άρθρο 5 παρ. 2 περ. ε΄ του ν. 2472/1997 κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, όταν η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει τρίτος ή τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών.
Όσον αφορά δε τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 περ. γ΄ του ιδίου νόμου, “κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα από άδεια της Αρχής, όταν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:... γ) Η επεξεργασία αφορά δεδομένα που δημοσιοποιεί το ίδιο το υποκείμενο ή είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου ή πειθαρχικού οργάνου”.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αλλά και ο τρίτος, με την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. θ' του ν. 2472/1997, πρέπει να επικαλούνται και να αποδεικνύουν (ο τρίτος στην αίτηση του προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας) ότι τα στοιχεία, για την επεξεργασία των οποίων ζητούν την άδεια της Αρχής, είναι απολύτως αναγκαία και πρόσφορα για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματός τους ενώπιον δικαστηρίου.
Ειδικά, όμως, για την περίπτωση της άσκησης αξιώσεων διατροφής θεσπίστηκε υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση των συζύγων. Όπως ορίζει το άρθρο 1445 Α.Κ.: “Ο καθένας από τους πρώην συζύγους είναι υποχρεωμένος να δίνει στον άλλον ακριβείς πληροφορίες για την περιουσία του και τα εισοδήματά του, εφόσον είναι χρήσιμες για τον καθορισμό του ύψους της διατροφής. Με αίτηση ενός από τους πρώην συζύγους, που διαβιβάζεται μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα, ο εργοδότης, η αρμόδια υπηρεσία και ο αρμόδιος οικονομικός έφορος είναι υποχρεωμένοι να δίνουν κάθε χρήσιμη πληροφορία για την περιουσιακή κατάσταση του άλλου συζύγου και προπάντων για τα εισοδήματά του”. Η διάταξη αυτή έχει σκοπό να διευκολύνει και από διαδικαστική πλευρά την ικανοποίηση του δικαιώματος διατροφής και τον ειδικότερο καθορισμό του ύψους της. Το δε δεύτερο εδάφιο του παραπάνω άρθρου θεσπίζει ειδική διαδικασία για τη λήψη των πληροφοριών, όταν αυτές πρόκειται να παρασχεθούν όχι από τον άλλο σύζυγο, αλλά από τον εργοδότη (εννοείται τον ιδιώτη εργοδότη), την αρμόδια υπηρεσία ή τον αρμόδιο οικονομικό έφορο. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η αίτηση διαβιβάζεται μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος παραγγέλλει στα παραπάνω πρόσωπα και υπηρεσίες την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών (βλ. Σκορίνη σε Α.Κ. Γεωργιάδη – Σταθόπουλου, άρθρ. 1445, αρ. 1 επ.). Η παραπάνω διάταξη έχει χαρακτήρα ουσιαστικό όσον αφορά την θεσπιζόμενη υποχρέωση παροχής πληροφοριών για την περιουσιακή κατάσταση των συζύγων σε δίκες διατροφής, αλλά και δικονομικό όσον αφορά την θεσπιζόμενη διαδικασία με αίτηση που διαβιβάζεται με ειδική εισαγγελική παραγγελία, με βάση τη διάταξη αυτή.
Στην κρινόμενη περίπτωση η ζητούμενη βεβαίωση για την υπαγωγή της Β στο Ταμείο Ανεργίας που ζητεί ο Α από τον Ο.Α.Ε.Δ. Αιγάλεω Αττικής περιέχει ευαίσθητα προσωπικά της δεδομένα (βλ. άρθρ. 2 στοιχ. α΄ και β΄ του ν. 2472/97), καθώς, σε καταφατική περίπτωση, οι σχετικές πληροφορίες που την αφορούν συνδέονται με δεδομένα κοινωνικής πρόνοιας. Δεδομένα που αφορούν στην κοινωνική πρόνοια είναι εκείνα που αφορούν σε εν γένει κοινωνικοασφαλιστικές παροχές που σχετίζονται με τη λήψη από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (π.χ. ορφανά, αναπήρους, ανέργους) ειδικών παροχών και επιδομάτων από το κράτος. Ένα τέτοιο δεδομένο που αφορά στην κοινωνική πρόνοια είναι και η ιδιότητα κάποιου προσώπου ως ανέργου ή/και δικαιούχου επιδόματος από τον Ο.Α.Ε.Δ. Κατά συνέπεια, τα ζητούμενα στοιχεία με μορφή βεβαιώσεως από τον Ο.Α.Ε.Δ. για την Β περιέχουν και ευαίσθητα προσωπικά της δεδομένα, καθώς αφορά πρωτίστως στην ιδιότητά της ως ανέργου και συνδέονται με την κοινωνική πρόνοια.
Τα δεδομένα αυτά, από την άλλη, που είναι σχετικά με τα εισοδήματα του άλλου συζύγου, όπως και το τυχόν χορηγηθέν από τον Ο.Α.Ε.Δ. επίδομα ανεργίας, είναι κρίσιμα για τον καθορισμό του ύψους της διατροφής του κοινού ανήλικου τέκνου τους και είναι υποχρεωμένη η αρμόδια Υπηρεσία, στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Ο.Α.Ε.Δ., να παράσχει στον άλλον σύζυγο τις πληροφορίες αυτές κατά την ειδικότερη διαδικασία που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 1445 Α.Κ., συμμορφούμενη προς την ειδική εισαγγελική παραγγελία που εκδίδεται με βάση την παραπάνω διάταξη του Αστικού Κώδικα.
Στην περίπτωση αυτή, οι ζητούμενες πληροφορίες μπορεί να περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα κοινωνικής πρόνοιας, πλην όμως αφορούν την περιουσία ή τα εισοδήματα του άλλου συζύγου, στοιχεία απαραίτητα για τη θεμελίωση ή τον καθορισμό του ύψους της διατροφής. Για τα στοιχεία αυτά υπάρχει αξίωση παροχής της πληροφορίας και εφαρμόζεται για τη λήψη τους η ειδικότερη σε σχέση με τον ν. 2472/97 διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 1445 εδ. β΄ Α.Κ. Η τελευταία αυτή διάταξη, ως ειδικότερη, κατισχύει των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 2472/97. Ως εκ τούτου, παρέλκει η έκδοση άδειας της Αρχής για τη χορήγηση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος κοινωνικής πρόνοιας, και τα δεδομένα αυτά χορηγούνται με την εισαγγελική παραγγελία που εκδίδεται βάσει του άρθρου 1445 εδ. β΄ Α.Κ.

Για τους λόγους αυτούς

Η Αρχή, ομόφωνα, αποφαίνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας της Αρχής για τη χορήγηση της ζητούμενης βεβαίωσης του Ο.Α.Ε.Δ. στον τρίτο αιτούντα, και ότι η ζητούμενη βεβαίωση δίδεται με την ειδικότερη διαδικασία του άρθρου 1445 εδ. β΄ Α.Κ.

Κυριακή, 19 Απριλίου 2009

Αξιολόγηση των επιπτώσεων στην ιδιωτικότητα


Μια χρήσιμη μέθοδος για το σχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων που βρίσκουν εφαρμογή σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα είναι η αξιολόγηση των επιπτώσεων στην ιδιωτικότητα (Privacy Impact Assessment - PIA). Παρόμοια, όπως και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θεωρούμε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και η μέθοδος αυτή αξιολόγησης προληπτικά, πριν από τη λήψη οποιοδήποτε νομοθετικού μέτρου.

Ειδικότερα, η αξιολόγηση επιπτώσεων στην ιδιότητα συνιστά την ανάλυση της ροής προσωπικών δεδομένων σε ένα έργο και την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων στην προστασία προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων των δεδομένων. Επιπλέον, χρησιμεύει στον έλεγχο, την ελαχιστοποίηση και εξάλειψη των επιπτώσεων στην ιδιωτική ζωή.

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σε χώρες του αγγλοσαξωνικού δικαίου, ΗΠΑ, Βρετανία, Καναδά, Ν. Ζηλανδία κλπ., ενώ δεν προβλέπεται ούτε ως δυνατότητα από την οδηγία 95/46/ΕΚ. Τα θετικά στοιχεία της μεθόδου αυτής είναι, ωστόσο, πολλά και δεν πρέπει να τα αγνοήσουμε.

Ακολούθως βλέπουμε τα στάδια που ακολουθεί η αξιολόγηση αυτή:

Σάββατο, 11 Απριλίου 2009

Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Αδειοδότησης


Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ), αντίστοιχος της ΑΕΠΙ, η οποία εξειδικεύεται στο τραγούδι, ανέπτυξε ένα καινοτόμο έργο, την Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Αδειοδότησης, η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εξ' ολοκλήρου από τον ΟΣΔΕΛ με την υποστήριξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακός Πολιτισμός").

Το πληροφορικό αυτό σύστημα περιλαμβάνει Βάση Δεδομένων της Ελληνικής Βιβλιοπαραγωγής, η οποία ενημερώνεται συνεχώς - σε συνεργασία με τη Βιβλιονέτ - με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αδειοδότηση κάθε έργου, σύμφωνα με το νομικό καθεστώς της Ελλάδας.

Ο χρήστης της Πλατφόρμας μπορεί εύκολα να αναζητήσει ένα έργο και να βεβαιωθεί για τις επιτρεπόμενες χρήσεις του, βάσει της Σύμβασης Ανάθεσης μεταξύ ΟΣΔΕΛ και δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων. Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης για φωτοτυπική ή ψηφιακή αναπαραγωγή και μετά το στάδιο της on-line πληρωμής να παραλάβει άμεσα (download) τη σύμβαση αποφεύγοντας χρονοβόρες διαδικασίες.

Σε πιλοτική εφαρμογή διατίθεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής παραλαβής του αδειοδοτούμενου περιεχομένου σε ψηφιακή μορφή, υπό την προϋπόθεση ασφαλώς ότι υπάρχει σχετική σύμβαση μεταξύ ΟΣΔΕΛ και κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων.

Για το πεδίο δρατηριότητας του ΟΣΔΕΛ βλ. εδώ

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

Η βάση δεδομένων CaselexΜία ενδιαφέρουσα και πρωτοπόρα υπηρεσία νομικής πληροφόρησης αποτελεί η βάση δεδομένων Caselex. Πρόκειται για μια υπηρεσία πληροφόρησης που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2005 με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος της είναι η δημοσίευση αποφάσεων ανώτερων δικαστηρίων των κρατών μελών της ΕΕ σε κρίσιμα θέματα που αφορούν το κοινοτικό δίκαιο.

Η βάση αυτή δεδομένων δεν περιέχει αποφάσεις των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, αλλά των εθνικών δικαστηρίων που εφαρμόζουν δίκαιο σε υλοποίηση κοινοτικών νομοθετικών πράξεων. Έτσι, μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για θέματα π.χ. ευθύνης παραγωγού, με βάση την εθνική νομολογία που εκδόθηκε σε εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής οδηγίας.

Περιέχει σύντομη και ευρεία περίληψη των αποφάσεων στην αγγλική γλώσσα και το πλήρες κείμενο στη γλώσσα του κράτους μέλους και συγκεκριμένα, των 23 κρατών μελών της ΕΕ.
Για τη συνεισφορά της στην πληροφόρηση πήρε το 2008 το βραβείο Award for excellence in European information provision (electronic sources category) της European Information Association's.

Τομείς δικαίου που καλύπτονται:

* Company Law
* Competition Law
* Consumer Protection Law
* Employment Law
* Environmental Law
* Freedom of Movement Law
* ICT and Media Law
* Intellectual Property Law
* Social Security Law

Πρόσκληση σε Εκδήλωση


ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


ASSOCIATION LITTERAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE

Groupe Hellénique
Αγαπητοί φίλοι,Σας προσκαλούμε να παραστείτεστην επιστημονική συνάντηση που διοργανώνει η Ένωση μας την Δευτέρα 27 Απριλίου 2009 και ώρα 18.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) με εισηγητή τον κο Χαράλαμπο Γεωργακόπουλο, Δικηγόρο - Δ.Ν., με θέμα:
«Πνευματική Ιδιοκτησία και ανταλλαγή αρχείων πνευματικών έργων μέσω διαδικτύου».
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διονυσία Καλλινίκου Πιερρίνα Κοριατοπούλου

Researchers Fight off Electronic IntrudersHERSHEY, PA – March 20, 2009 – In the information society, electronic intrusion has become a new form of trespassing often causing significant problems and posing great risks for individuals and businesses.

IGI Global’s newest release, Socioeconomic and Legal Implications of Electronic Intrusion (edited by Dionysios Politis, Phaedon-John Kozyris, and Ioannis Iglezakis, Aristotle University of Thessaloniki, Greece), focuses on abusive and illegal practices of penetration in the sphere of private communications. A leading international reference source within the field, this book provides legal and political practitioners, academicians, and intrusion researchers with expert knowledge into global theft and spam perspectives, identity theft and fraud, and electronic crime issues.

“Socioeconomic and Legal Implications of Electronic Intrusion provides in depth analysis of four distinct domains that are actively present in our everyday on-line habitat,” writes Politis.

Selected Chapters:
• The Socioeconomic Background of Electronic Crime
• Intrusion in the Sphere of Personal Communications
• Criminal Sanctions Against Electronic Intrusion
• Digital Forensics and the Chain of Custody to Counter Cybercrime
• Forensic Watermarking for Secure Multimedia Distribution

ISBN: 978-1-60566-204-6; US $195.00 hardcover
Pre-pub price: US $180.00 (Pre-pub price is good through June 1, 2009.)
Perpetual Access: US $295.00
Print + Perpetual: US $390.00

To learn more about this title, please see: www.igi-global.com/reference/details.asp?id=33264

For additional information about this publication, to arrange an interview with the editor, or to request a copy for review, please contact Megan Childs at mchilds@igi-global.com.

ABOUT THE EDITORS
Dionysios Politis is a lecturer of the Multimedia Lab, in the Department of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki. He has earned his BS in Physics (1987), MSc in radio engineering and electronics (1990), and PhD in computer science (1998) from the same university. He is a holder of a graduate diploma in computing studies (1991) from RMIT University as a scholar of the Australian government.

Ioannis Iglezakis is a Visiting Lecturer at the Aristotle University in Thessaloniki and attorney at law at the Thessaloniki Bar Association. He was born in Thessaloniki in 1965. He graduated from the Aristotle University in Thessaloniki in 1987 and received his Ph.D. from the same university in 2000. He has masters of Laws from the Aristotle University in Thessaloniki (1990) and from the University of Hanover, Germany (1993).

Phaedon-John Kozyris is Professor of Law, Emeritus, Universities of Thessaloniki (Greece) and Ohio State (USA). Subjects include: corporations, conflict of law, jurisprudence, international transactions, and communications. He is a member of American Society of Comparative Law and author of many articles in legal periodicals.

ABOUT IGI GLOBAL
Since 1988, IGI Global has provided comprehensive research not just on computer science and information technology management, but also on how information technology affects human activities and interactions. IGI Global is a leading multimedia publisher of books, reference works, journals, encyclopedias, teaching cases, proceedings, and databases covering the areas of education, social science, library science, healthcare, business management, public administration, and computer science. Information on all of IGI Global's authoritative resources can be found at www.igi-global.com. IGI Global's main office is in Hershey, Pennsylvania, with editorial offices in New York City.

Order inquiries may be directed to: 717-533-8845 x100, to cust@igi-global.com, or to book wholesalers or journal subscription agents.