Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019

ΑΠΔΠΧ 26/2019: Άσκηση διορθωτικών εξουσιών της Αρχής βάσει του ΓΚΠΔ και επιβολή προστίμου


Με την υπ' αριθ. 26/2019 απόφασή της, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), με αφορμή καταγγελία κατά της εταιρίας PWC για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων σε αυτή, διερεύνησε αυτεπαγγέλτως τη νομιμότητα της εν λόγω επεξεργασίας, την οποία θεώρησε ως μη σύννομη και προέβη στην άσκηση διορθωτικών εξουσιών, κατά το άρθρο 58 παρ. 2 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), καθώς και στην επιβολή διοικητικού προστίμου, κατ' άρθρο 83 ΓΚΠΔ.

Η απόφαση αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον, διότι εφαρμόζει για πρώτη φορά την αρχή της λογοδοσίας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. 2 ΓΚΠΔ, σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με με τις αρχές του άρθρου 5 παρ. 1 ΓΚΠΔ. Όπως δέχεται η απόφαση, για να είναι νόμιμη η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να θεμελιώνεται σε νομική βάση κατά το άρθρο 6 ΓΚΠΔ, αλλά και, σωρευτικά, να τηρούνται οι αρχές για την επεξεργασία δεδομένων που προβλέπονται στο άρθρο 5 ΓΚΠΔ (βλ. ΔΕΕ, απόφαση της 16-01-2019 στην υπόθεση C- 496/2017 Deutsche Post AG κατά Hauptzollamt Köln, ECLI:EU:C:2019:26, σκ. 57).

Μία από τις βασικές αρχές του άρθρου 5 ΓΚΠΔ είναι και η αρχή της θεμιτής ή δίκαιης επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 5 παρ. 1 α΄ ΓΚΠΔ), σύμφωνα με την οποία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων ότι πρόκειται να επεξεργαστεί τα δεδομένα του με νόμιμο και διαφανή τρόπο. Η απόφαση της Αρχής έκανε δεκτό ότι στενά συνδεδεμένη με την αρχή αυτή και με την αρχή του περιορισμού του σκοπού (άρθρο 5 παρ. 1 γ΄ ΓΚΠΔ), καθώς ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να επιλέγει την κατάλληλη νομική βάση για την επεξεργασία πριν από την έναρξη της επεξεργασίας, αλλά και να ενημερώνει για αυτή το υποκείμενο των δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ΄και 14 παρ. 1 εδ. γ΄ΓΚΠΔ. 

Στην απόφασή της, η ΑΠΔΠΧ δέχεται σχετικά ότι: "η επιλογή της νομικής βάσης επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να λαμβάνει χώρα προ της έναρξης της επεξεργασίας, ο δε υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται με βάση την αρχή της λογοδοσίας (βλ. άρ. 5 παρ. 2 σε συνδ. με 24 και 32 ΓΚΠΔ) να επιλέξει την κατάλληλη νομική βάση εκ των προβλεπομένων από το άρθρο 6 παρ. 1 ΓΚΠΔ, καθώς και να είναι σε θέση να αποδείξει στο πλαίσιο της εσωτερικής συμμόρφωσης την τήρηση των αρχών του άρθρου 5 παρ. 1 ΓΚΠΔ, περιλαμβανομένης αυτονοήτως και της τεκμηρίωσης επί τη βάσει της οποίας κατέληξε στην οικεία νομική βάση."

Η ΑΠΔΠΧ ορθώς, επίσης, δέχθηκε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων δεν μπορεί να στηρίζεται στη συγκατάθεση, αλλά στην εκτέλεση σύμβασης κατ' άρθρο 6 παρ. 1 β΄ ΓΚΠΔ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ζητήθηκε η παροχή συγκατάθεσης από τους εργαζόμενους της εταιρίας PWC, μεταξύ των άλλων και για τη διαβίβαση δεδομένων εκτός Ελλάδας ή τη συναίνεση στον έλεγχο και παρακολούθηση από την εταιρία των μέσων επικοινωνίας και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ενέργεια αυτή βρισκόταν ασφαλώς σε αντίθεση με τον ΓΚΠΔ, διότι δεν νοείται παροχή ελεύθερης συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων των εργαζομένων. Στη συνέχεια, δε η εν λόγω εταιρία χρησιμοποίηση την εν μέρει ακατάλληλη νομική βάση της εκτέλεσης της σύμβασης για όλους τους σκοπούς επεξεργασίας.

Το καίριο, εν προκειμένω, ζήτημα είναι τι συνεπάγεται η επιλογή εσφαλμένης νομικής βάσης για την επεξεργασία και ειδικότερα, αν συνιστά παραβίαση της αρχής της λογοδοσίας. Η αρχή της λογοδοσίας κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. 2 ΓΚΠΔ και εξειδικεύεται στο άρθρο 24 ΓΚΠΔ (βλ. Ι. Ιγγλεζάκη, Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το νέο νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, 2η εκδ. 2018, εκδ. Interactive Learning, 67, 111 επ.) και έχει το νόημα ότι ο υπεύθυνος της επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, να εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και ορ-γανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 ΓΚΠΔ.


Η ΑΠΔΠΧ δέχθηκε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση διαπιστώνεται παραβίαση της αρχής της λογοδοσίας η οποία συνίσταται "κατ’ αρχήν στο ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν κατάφερε να συμμορφωθεί με τις επιταγές των αρχών επεξεργασίας του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. α’ ΓΚΠΔ και ιδίως δεν τεκμηρίωσε, στο πλαίσιο της εσωτερικής συμμόρφωσης, τους λόγους επιλογής της νομικής βάσης κατ’ αρ. 6 παρ. 1 ΓΚΠΔ ως κατάλληλης για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας, αδυνατώντας παράλληλα να ανταποκριθεί σε σχετικό αίτημα της Αρχής. Επιπλέον δε, παραβιάσθηκε η αρχή της λογοδοσίας στο μέτρο κατά το οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας επιβάρυνε τα υποκείμενα των δεδομένων με το σχετικό καθήκον, προκειμένου να συγκατατεθούν ότι τηρήθηκε η κατ’ αρ. 5 παρ. 1 εδ. γ’ ΓΚΠΔ αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων".

Συνακόλουθα, η Αρχή έλαβε υπόψη ότι η παραβίαση των αρχών του άρθρου 5 παρ. 1 α΄ και παρ. 2 ΓΚΠΔ υπάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 5 εδ. α’ ΓΚΠΔ στις περιπτώσεις επιβολής διοικητικών προστίμων έως 20.000.000 EUR ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο. Στη συνέχεια, η απόφαση κάνει αναλυτική αναφορά στα προβλεπόμενα κριτήρια επιβολής προστίμων του άρθρο 83 παρ. 2 ΓΚΠΔ. Στο διατακτικό, δε, της απόφασης προβλέπεται ως διορθωτικό μέτρο κατ' άρθρο 58 παρ. 2 δ΄ ΓΚΠΔ η παροχή εντολής στην εταιρία  PWC να καταστήσει τις πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και να αποκαταστήσει των άρθρων 5 ΓΚΠΔ, ενώ επιβλήθηκε διοικητικό χρηματικό ποσό ύψους 150.000,00 ευρώ.

Η απόφαση αυτή της ΑΠΔΠΧ συνιστά συνεπή εφαρμογή των διατάξεων του ΓΚΠΔ, ιδίως σε ό,τι αφορά την αρχή της λογοδοσίας και υπευθυνότητας του υπεύθυνου επεξεργασίας. Γίνεται σαφές ότι η ελλιπής συμμόρφωση με τις διατάξεις ΓΚΠΔ, ακόμα και η μη συνεπής συμμόρφωση επισύρουν νομικές συνέπειες. Βεβαίως, η λεπτομερής ανάγνωση της απόφασης μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν αρκετή η επιβολή διορθωτικών μέτρων και κρίθηκε αναγκαία η επιβολή διοικητικού προστίμου. Βεβαίως, σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του άρθρου 24 ΓΚΠΔ δεν προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου παρά μόνο διορθωτικών μέτρων του άρθρου 58 ΓΚΠΔ (βλ. Ιγγλεζάκη, ό.π., σελ. 120). Για το λόγο αυτό, η απόφαση επικαλείται τη διάταξη του άρθρου 83 παρ. 5 α΄ ΓΚΠΔ, κρίνοντας ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση θεμελιώνεται παραβίαση των γενικών αρχών του άρθρου 5 ΓΚΠΔ. Κατά την άποψή μας, η επιλογή εσφαλμένης νομικής βάσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και η ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων για αυτήν, δεν συνιστά παραβίαση της αρχής της θεμιτής επεξεργασίας ούτε και της αρχής της διαφάνειας που πρέπει να διέπει την επεξεργασία, κατά το άρθρο 5 παρ. 1 α΄ ΓΚΠΔ και για το λόγο αυτό δεν παρίσταται δικαιολογημένη η εφαρμογή του άρθρου 83 παρ. 5 α΄ ΓΚΠΔ στη συγκεκριμένη περίπτωση.Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019

Summer School “Current developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives” Thessaloniki, 3-11 July 2019

*Extension of the early bird application deadline for the Summer School “Current developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives” (Thessaloniki, 3-11 July 2019)*

Sign up by May 19th 2019 in order to secure the early bird discount!


Summer School
“Current developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives”
Thessaloniki, 3-11 July 2019


The Research Institute for Transparency, Corruption and Financial Crime, Faculty of Law -Aristotle University of Thessaloniki ( http://anti-corruption.law.auth.gr/ ), through the Center for Education and Lifelong Learning of the Aristotle University of Thessaloniki, will host an intensive 8-day summer school on current developments in the fields of financial crime, corruption and money laundering at a national, European and international level, for participants who wish to advance their knowledge in the area.

The summer school will focus on ongoing developments regarding key issues in combating international fraud, corruption and money laundering, international and European anti-fraud mechanisms and procedures, etc. Current developments to be discussed will include, inter alia, the recent Directive on fraud against the EU financial interests, the Regulation on the European Public Prosecutor's Office, the Anti-Money Laundering Directive, which recently came into force, asset recovery and confiscation, offshore companies, corruption, etc.

special “early bird” fee of € 300 to all participants who register before 19 May 2019.

For more details and applications you could follow the link: https://www.law.auth.gr/el/anti-corruption/summer-school-2019 
The application deadline is 20 June 2019.

We look forward to meeting you!
 


Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια,
τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα
Νομική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

e-mail: anti-corruption@law.auth.gr
http://anti-corruption.law.auth.gr

4th European Data Protection Law Summer School

From 24 June to 28 June 2019, the Brussels Privacy Hub will host its 4th  European Data Protection Law Summer School, entitled "Advancing (with) EU data protection".
 
During five days, participants will explore EU’s primary and secondary law, and engage with a variety of stakeholders ranging from practitioners with worldwide privacy expertise, representatives of key EU institutionsincluding the European Commission and the European Parliament, data protection authorities among which the European Data Protection Supervisor (EDPS), digital rights advocates, and leading academics from Europe and beyond. They will also have a unique opportunity to network with, and learn from, equally interested participants.
 
Combining lectures by internationally recognised speakers, hand-on practical cases, and role-playing, students will be brought directly into the heart of European Union’s legal and policy-making and given a full-fledged vision of the challenges and opportunities of EU’s data protection, and its global role. The programme includes institutional visits and evening networking events.
 
A detailed draft programme is available here (please note that is still subject to small changes)
 
Confirmed lecturers:
* Giovanni Buttarelli (European Data Protection Supervisor) and EDPS staff on Independent DPAs
* Jef Ausloos (University of Amsterdam) on Right to be forgotten
* Cecilia Álvarez Rigaudias (Facebook) on Being a DPO
* Marta Borrat i Frigola (European Banking Federation) on Data Protection and banking sector
* Michał Czerniawski (Permanent Representation of Poland to the EU) on GDPR Territorial scope
* Christopher Docksey (Honorary Director General, EDPS) on Privacy and Data Protection
* Gloria González Fuster (Brussels Privacy Hub, LSTS, VUB) on Data subjects' rights and remedies
* Hielke Hijmans (Brussels Privacy Hub) on Lawful processing
* Mireille Hildebrandt (LSTS, VUB) on AI
* Dariusz Kloza (d.pia.lab/LSTS) on DPIA
* Meg Leta Jones (Georgetown University) on Consent and US Data Privacy
* Shara Monteleone and Kristina Milt (European Parliament) on Data protection and the European Parliament
* Teodora Pimpireva (MasterCard) on Obligations of data controllers and processors
* Juraj Sajfert (European Commission) Data Protection in EU Institutions
* Brendan Van Alsenoy (Belgian DPA) on Roles, responsibilities and liability under GDPR
* Joris Van Hoboken (LSTS, VUB) on ePrivacy Directive
* Audrey Van Scharen (LSTS, VUB) on Data Protection and Scientific Research
* Heidi Waem (Crowell & Moring) Practical sessions
 
LocationInstitute for European Studies (IES) of the Vrije Universiteit Brussel (VUB), Pleinlaan 5, B-1050, Brussels.
 
Language: English.
 
Target audience: Legal practitioners, public and private sector data protection professionals - including compliance officers, data protection officers, data policy officers - civil society professionals, early career academic researchers and others who work in the areas of privacy and data protection law. Prior familiarity with the field required.
 
Certificate: Participants will receive a certificate of attendance indicating that they have attended the full programme.
 
Registration: to register click here.

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019

Θερινό Σχολείο “Current developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives”.

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. (http://anti-corruption.law.auth.gr/), διοργανώνει εντατικό θερινό σχολείο διάρκειας 8 ημερών, με θέμα “Current developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives”.

Το θερινό σχολείο θα λάβει χώρα στις 3-11 Ιουλίου 2019 στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα εστιάζει στις σύγχρονες εξελίξεις βασικών ζητημάτων για την καταπολέμηση της διεθνούς απάτης, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των διεθνών και ευρωπαϊκών μηχανισμών και διαδικασιών καταπολέμησης της απάτης κ.λπ. Οι πρόσφατες εξελίξεις που θα συζητηθούν, αφορούν μεταξύ άλλων την πρόσφατη Οδηγία για την απάτη κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, τον πρόσφατο Κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία επίσης τέθηκε σε ισχύ πρόσφατα. Επίσης θα εξεταστούν διάφορα ζητήματα από τα πεδία της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και δήμευσης, των εξωχώριων εταιριών, της διαφθοράς κ.λπ.

Μεταξύ των εισηγητών περιλαμβάνονται οι:
Prof. Lorena Bachmaier Winter, Complutense University of Madrid, Spain
Ass. Prof. Pedro Caeiro, University of Coimbra, Portugal
Dr. Peter Csonka, Head of Unit (Criminal Law) at European Commission
Prof. Thomas Elholm, University of Copenhagen, Denmark
Prof. Maria Kaiafa-Gbandi, Aristotle University Thessaloniki, Greece
Prof. Valsamis Mitsilegas, Queen Mary London, UK
Prof. Helmut Satzger, LMU University Munich, Germany

Προσφέρεται ειδική τιμή διδάκτρων “early bird” για όλους όσους εγγραφούν μέχρι τις 15 Μαρτίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου: https://www.law.auth.gr/el/anti-corruption/summer-school-2019 .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30 Απριλίου 2019.

Περιμένουμε με χαρά να σας γνωρίσουμε από κοντά!

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

Οι Άδειες Creative Commons 4.0 είναι επίσημα διαθέσιμες και στα Ελληνικά


       
Ολοκληρώθηκε η μετάφραση της τέταρτης έκδοσης των αδειών Creative Commons στην ελληνική γλώσσα, η οποία έγινε σε συνεργασία της Κυπριακής και της Ελληνικής ομάδας Creative Commons.
Οι άδειες Creative Commons αποτελούν ένα σύνολο τυποποιημένων αδειών πνευματικών δικαιωμάτων, οι οποίες επιτρέπουν στους δημιουργούς να διανέμουν το έργο τους ελεύθερα στο κοινό. Οι εν λόγω άδειες ποικίλλουν και ο εκάστοτε δημιουργός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εκείνη που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του.

Δημιουργοί κάθε είδους, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνες, bloggers, δημόσιοι οργανισμοί, βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς χρησιμοποιούν τις άδειες Creative Commons,  ώστε να διαδώσουν έργα τους στο διαδίκτυο δωρεάν, με τους όρους που κατανοούν και κρίνουν κατάλληλους, έχοντας παράλληλα τη διαβεβαίωση ότι οι χρήστες αυτών θα σεβαστούν τους όρους της άδειας και θα δεσμεύονται από αυτήν.

Οι άδειες Creative Commons μεταφέρθηκαν στο Ελληνικό Δίκαιο το 2007 από ομάδα εργασίας της οποίας την επιστημονική εποπτεία είχε η τότε πρόεδρος του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Διονυσία Καλλινίκου.
Η μεταφορά της έκδοσης 4,0 των αδειών Creative Commons,  αναμένεται να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τη διάδοση της επιστημονικής, λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Για την προώθηση των στόχων του Creative Commons εργάζονται εθελοντές επικεφαλείς κατά τόπους ομάδων σε κάθε μία από τις εθνικές δικαιοδοσίες για τις οποίες έχουν ήδη προσαρμοστεί οι άδειες Creative Commons. Το Creative Commons International και οι εθελοντές επικεφαλείς των τοπικών ομάδων είναι ανεξάρτητες και ξεχωριστές οντότητες, ωστόσο συνεργάζονται και συνεισφέρουν εξίσου για να προωθήσουν την υιοθέτηση των αδειών και των εργαλείων που προσφέρει το Creative Commons.

Τα κείμενα των αδειών Creative Commons 4.0 είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους

Περισσότερες Πληροφορίες για τα
Creative Commons Ελλάδας: https://creativecommons.gr/
Creative Commons Κύπρου: http://www.ucy.ac.cy/creativecommonscy/

__________________________________________________________________

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 36 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative Commons (wiki.creativecommons.org/Greece), είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr


Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

9th International Conference on Information Law and Ethics
Psychological and socio-political dynamics within the Web:
new and old challenges to Information Law and Ethics

University of Rome, Tor Vergata
Pontifical University St. Anselm, Rome
Ionian University, Corfu, Greece
11-13 July 2019 Rome, Italy
https://icil.gr/2019/

CALL FOR PAPERS
The 9th ICIL will take place in Rome, Italy, July 11-13, 2019. The conference is co-chaired by Antonio Marturano, Marco Inammorati and Maria Bottis. Abstracts should be sent at icil2019.rome@yahoo.com by March 3, 2019.
Social media are playing an increasing importance in people everyday use of the Internet. They facilitate the creation and sharing of information, ideas, career interests and other forms of expression via virtual communities and networks such as Twitter of Facebook. On the other hand social media are carriers of a range of positive and negative impacts of social media use. Social media can help to improve individuals’ sense of connectedness with real or online communities, and social media can be an effective communication (or marketing) tool for corporations, entrepreneurs, nonprofit organizations, including advocacy groups and political parties and governments.

At the same time, concerns have been raised about possible links between heavy social media use and depression, and even the issues of cyberbullying, online harassment and “trolling”. Moreover, political uses of social media have been questioned: The New York Times (Rosenberg and al., 2018) and The Guardian (Adams, 2018) recently reported on the Facebook and Cambridge Analytica data breach, in which the company used for political purposes personal information acquired about Facebook users, by an external researcher who claimed to be collecting it for academic purposes. The personal data of about 50 million Facebook users were acquired via the 270,000 Facebook users who explicitly chose to share their data with the app “thisisyourdigitallife”. By giving this third-party app permission to acquire their data, back in 2015, this also gave the app access to information on the user’s friends network; this resulted in the data of about 50 million users, the majority of whom had not explicitly given Cambridge Analytica permission to access their data, being collected (Dwoskin and Romm, 2018). The app developer breached Facebook’s terms of service by giving the data to Cambridge Analytica (Roose, 2018).
Moreover, health professionals and researchers around the world noticed that excessive use of digital technology, like social media, by (not only) adolescents can cause disruptions in their physical and mental health, such as mood disturbances (Best, Manktelow and Taylor, 2014), Facebook addiction disorder (Brailovskaia and Margraf, 2017), in sleeping patterns, their weight and levels of exercise and notably in their school performance. Research has continued to demonstrate that long hours spent on mobile devices have shown a positive relationship with an increase in teenagers’ BMI and a lack of physical activity (Ferguson, and al., 2012). Moreover, excessive internet usage has been linked to lower grades compared to users who don’t spend an excessive amount of time online, even with a control over age, gender, race, parent education and personal contentment factors that may affect the study (Kim and al., 2017).

These phenomena are not new in the history of the Web, neither in the history of mass-media (Poster, 2006); they are chameleonic problems that re-emerge in new forms as long as the web dynamically changes together the way in which society shifts the way to use the Web and therefore they provide old and new challenges for Information Law and Ethics.

We also welcome papers on intellectual property, data protection, freedom of information, individual rights and information, privacy, cyberbullism, online harassment, trolling, cyberlaw and cyberethics, media law and ethics, digital divide and information technology, e-government, surveillance, intellectual freedom, open access, digital divide and other. We are also particularly interested in papers on the historical development of information laws and ethical theory and we would also consider papers dealing with the social, political or psychological aspects of information. Papers on cognate topics are welcomed too.


Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018

Επίκαιρα ζητήματα οργάνωσης και ευθύνης στις εταιρίες

Eπιμορφωτικό σεμινάριο από το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολή ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Lawspot.gr
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 02/10/2018 - 17:58
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: 02/10/2018 - 18:34
Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, που λειτουργεί στη Νομική Σχολή ΑΠΘ, οργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 29 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2018.
Το σεμινάριο περιλαμβάνει δεκαεννέα (19) θεματικές, το δε αναλυτικό πρόγραμμα, που είναι διαθέσιμο εδώ, διαρθρώνεται σε έξι ενότητες:
  • Εταιρική οργάνωση
  • Εταιρική ευθύνη
  • Εταιρικοί μετασχηματισμοί
  • Εταιρική δημοσιότητα και εταιρικές μεταβολές
  • Ποινική ευθύνη
  • Φορολογική ευθύνη
Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με καίριες πτυχές του ισχύουσας ρύθμισης των εταιριών, ως φορέων σχεδόν κάθε αξιόλογης οικονομικής δραστηριότητας, λαμβανομένης υπόψη και της μεγάλης ποικιλομορφίας στη λειτουργία των διαφόρων εταιρικών τύπων από νομική και πραγματική άποψη.
Οι νομοθετικές εξελίξεις σε αυτό το πεδίο είναι συνεχείς, και μάλιστα έχουν προσλάβει πρωτοφανή έκταση το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα ο επιμορφωτικός χαρακτήρας του σεμιναρίου και η συμβολή του στη Διά Βίου Μάθηση να προκύπτουν με ιδιαίτερη ενάργεια.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες του νομικού κλάδου (δικηγόρους, συμβολαιογράφους), που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε αυτόνομα είτε σε νομικές υπηρεσίες εταιριών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής από 19/9/2018 έως 26/10/2018.
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:
(α) Βεβαίωση συμμετοχής
(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ: http://diaviou.auth.gr/organ_respons_company_ath ή μπορούν να αποστέλλουν τις ερωτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση anti-corruption@law.auth.gr.