Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση για την περαιτέρω χρήση των δεδομένων του δημόσιου τομέα


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση επί της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΠΔΤ). Οι πληροφορίες του δημόσιου τομέα καλύπτουν πολλών ειδών δεδομένα τα οποία παράγονται από φορείς του δημοσίου – π.χ. χάρτες, μετεωρολογικές, νομικές, κυκλοφοριακές, χρηματοπιστωτικές και οικονομικές πληροφορίες – που μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω από οιονδήποτε, στο πλαίσιο καινοτόμων προϊόντων όπως συστήματα πλοήγησης αυτοκινήτων, προβλέψεις καιρού, και εφαρμογές ταξιδιωτικών πληροφοριών που μπορούν να μεταφορτωθούν σε έξυπνα τηλέφωνα. Σύμφωνα με μελέτη του 2006, από τα δεδομένα του δημόσιου τομέα που χρησιμοποιούνται περαιτέρω (δωρεάν ή έναντι τέλους), εκτιμάται ότι στην ΕΕ παράγεται κύκλος εργασιών ύψους περίπου 27 δις ευρώ ετησίως. Οι εισηγήσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας διαβούλευσης θα χρησιμοποιηθούν για την αναθεώρηση της οδηγίας ΠΔΤ, ως μέρος του Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη που θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου 2010.

Η αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Neelie Kroes δήλωσε τα εξής: «Η καλύτερη και ευρύτερη χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα έχει τεράστιες δυνατότητες να δημιουργήσει νέες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας και να εξασφαλίσει περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα για τους καταναλωτές. Η αγορά των κινητών εφαρμογών, που στηρίζεται εν μέρει σε δεδομένα παραγόμενα από ΠΔΤ, είναι δυνατόν να ανέλθει σε 15 δις ευρώ μέχρι το 2013. Ωστόσο, μεγάλο μέρος των ΠΔΤ της Ευρώπης αξιοποιείται ανεπαρκώς ή σε ορισμένες περιπτώσεις και καθόλου. Δεν μπορούμε να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Πρέπει να εξετάσουμε αν και πώς θα πρέπει να τροποποιηθούν οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την περαιτέρω χρήση των ΠΔΤ για να απελευθερώσουμε πλήρως το οικονομικό δυναμικό των ΠΔΤ.»

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με καίρια ζητήματα της περαιτέρω χρήσης των ΠΔΤ, ιδιαίτερα όσον αφορά πιθανές τροποποιήσεις των διατάξεων της ισχύουσας οδηγίας. Οι προτάσεις αφορούν το πεδίο εφαρμογής, τα τέλη χρέωσης και τη χορήγηση αδειών χρήσης δεδομένων, τους ορισμούς και τον ψηφιακό μορφότυπο που διατίθεται στους χρήστες· τα πρακτικά μέτρα, όπως η ανάγκη ευαισθητοποίησης μέσω εθνικών διαδικτυακών πυλών· και τις επενέργειες των αλλαγών που έχουν ήδη συντελεσθεί ή/και των φραγμών που υφίστανται ακόμη.

Η αναθεώρηση της οδηγίας ΠΔΤ αποτελεί μία από τις καίριας σημασίας δράσεις του Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη (βλέπε IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200). Στη στρατηγική της σχετικά με την υπόψη πολιτική, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να τονώσουν τις αγορές περιεχομένου, διαθέτοντας πληροφορίες του δημόσιου τομέα με όρους διαφανείς, αποτελεσματικούς και αμερόληπτους. Πρόκειται για σημαντική πηγή δυνητικής ανάπτυξης καινοτόμων διαδικτυακών υπηρεσιών.

Ιστορικό

Η οδηγία της ΕΕ για τις ΠΔΤ εκδόθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2003. Με αυτήν ρυθμίζεται νομοθετικά η συμπεριφορά των φορέων του δημόσιου τομέα που συμμετέχουν στην αγορά, για την περαιτέρω χρήση των δημόσιων δεδομένων, και ενθαρρύνονται οι χώρες της ΕΕ να θεσπίσουν ενεργό προσέγγιση όσον αφορά την περαιτέρω χρήση των ΠΔΤ. Η οδηγία συνέβαλε στην εξάλειψη ορισμένων φραγμών της περαιτέρω χρήσης, όπως οι μονοπωλιακές θέσεις των φορέων του δημόσιου τομέα ή η έλλειψη διαφάνειας στην αγορά των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω δημόσιων δεδομένων.

Το 2009, η Επιτροπή προχώρησε σε ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται οι κανόνες της ΕΕ για τις ΠΔΤ, από την οποία προέκυψε ότι η περαιτέρω χρήση των ΠΔΤ αναπτύσσεται και ότι τα κράτη μέλη και οι φορείς του δημόσιου τομέα έχουν λάβει μέτρα για να την διευκολύνουν. Η οδηγία του 2003 είχε θετική επίδραση σε αρκετούς τομείς, όπως οι γεωγραφικές και οι μετεωρολογικές πληροφορίες. Εντούτοις, η Επιτροπή προειδοποίησε επίσης ότι η αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των ΠΔΤ για την οικονομία της ΕΕ απαιτεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εξαλείψουν τους υπόλοιπους φραγμούς που εμποδίζουν την περαιτέρω χρήση. Αυτοί περιλαμβάνουν τις διακρίσεις μεταξύ των δυνητικών χρηστών, τα υπερβολικά τέλη για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τις πολύπλοκες διαδικασίες χορήγησης αδειών χρήσης. Η ανασκόπηση κατέδειξε επίσης πρακτικά προβλήματα όπως η έλλειψη ευαισθητοποίησης σχετικά με τις διαθέσιμες πληροφορίες του δημόσιου τομέα, και το γεγονός ότι οι φορείς του δημόσιου τομέα δεν κατανοούν το οικονομικό δυναμικό των πληροφοριών που έχουν στην κατοχή τους.

Η Επιτροπή συμπέρανε ότι η οδηγία του 2003 υπό την παρούσα της μορφή δεν έχει ακόμη αποδώσει πλήρως και αποφάσισε να διεξαγάγει περαιτέρω ανασκόπηση το αργότερο μέχρι το 2012, όταν θα διατίθενται περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις, τα αποτελέσματα και την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα. Η παρούσα ανασκόπηση συγκαταλέγεται στις καίριας σημασίας δράσεις του Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν την αναθεώρηση.

Διαδικτυακή διαβούλευση της οδηγίας ΠΔΤ:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010


Ιστοσελίδες της Επιτροπής για τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/


Ανακοίνωση Τύπου ΕΕ: IP/10/1103

Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Καθιέρωση ευρωπαϊκού «σήματος εμπιστοσύνης» για επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου

Το διαδίκτυο είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οδός για το λιανικό εμπόριο, παρόλα αυτά μόνο ένας στους τρεις καταναλωτές θα αγόραζε προϊόντα από άλλη χώρα της ΕΕ μέσω διαδικτύου. Το ΕΚ υποστήριξε, την Τρίτη, τις νέες προτάσεις για την ενίσχυση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Η καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού «σήματος εμπιστοσύνης» για ασφαλείς ιστοσελίδες που θα εγγυάται την αξιοπιστία και την ποιότητα των αγαθών τα οποία διακινούνται στη διασυνοριακή ηλεκτρονική αγορά είναι μία από τις μη νομοθετικές προτάσεις του ΕΚ για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της προστασίας των καταναλωτών και θα αποδεσμεύσει το πλήρες οικονομικό δυναμικό της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου. Το νέο σήμα εμπιστοσύνης πρέπει να λειτουργήσει στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, να εποπτεύεται από την Επιτροπή, να εφαρμοστεί σε συνεργασία με τα σήματα εμπιστοσύνης που ήδη υπάρχουν στα κράτη μέλη και πρέπει να υποστηρίζεται από έναν μηχανισμό ελέγχου προτύπων ή επιβολής, σε εθνικό επίπεδο, αναφέρουν οι ευρωβουλευτές.

Τέλος στις διακρίσεις κατά καταναλωτών

Οι διαδικτυακές πωλήσεις εμποδίζονται συχνά από ξένους εμπόρους, οι οποίοι αρνούνται να δεχτούν παραγγελίες από καταναλωτές που ζουν σε άλλη χώρα. Το ΕΚ εκφράζει τη λύπη του διότι η οδηγία για τις υπηρεσίες δεν έχει ακόμα μεταφερθεί πλήρως σε ορισμένα κράτη μέλη και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του άρθρου 20, παράγραφος 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες, ώστε να θέσουν τέρμα στις διακρίσεις κατά καταναλωτών για λόγους ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή κατοικίας και να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή από τις εθνικές αρχές και τα δικαστήρια των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή του κανόνα απαγόρευσης των διακρίσεων.

Εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια

Το ΕΚ τονίζει την ανάγκη να καταστεί διαφανέστερη η αλυσίδα εφοδιασμού στο ψηφιακό περιβάλλον, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν πάντα την ταυτότητα του προμηθευτή. Προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προστασία των καταναλωτών, το ΕΚ καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και τονίζει την ανάγκη υποστήριξης των ασφαλέστερων τεχνολογιών για ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών. Καλεί επίσης την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα σύστημα ταχείας ειδοποίησης, καθώς και μία τράπεζα δεδομένων για την καταπολέμηση της απάτης στην ψηφιακή αγορά.

Τέλος, οι ευρωβουλευτές ζητούν την εναρμόνιση ορισμένων πλευρών της νομοθεσίας περί συμβάσεων καταναλωτών, ειδικά όσον αφορά τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σχετικά με την εγγύηση.

Τι μέλλει γενέσθαι

Η έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με την "ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου" λαμβάνει υπόψη της την ανακοίνωση της Επιτροπής (Μάρτιος 2010) για την ύπαρξη εμποδίων που οδηγεί σε αποκλεισμό των καταναλωτών και των επιχειρήσεων από το ψηφιακό εμπόριο και παρουσιάζει τις συστάσεις του ΕΚ για μελλοντική δράση.

"Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες στους ευρωπαίους πολίτες και στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε αυτήν την εποχή της οικονομικής κρίσης. Είναι πολύ σημαντικό, οι ευρωπαίοι ηγέτες να εφαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα για να ξεπεραστούν τα εναπομείναντα εμπόδια στην αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου και να δημιουργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης και διαφάνειας, για να μπορέσουν τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν τα οφέλη της αγοράς αυτής". Αυτά δήλωσε ο εισηγητής της έκθεσης Pablo Arias Echeverria (ΕΛΚ, Ισπανία) πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.

Ετοιμάζεται ήδη μία νέα οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και η Επιτροπή έχει δεσμευτεί για την έκδοση κώδικα ψηφιακών δικαιωμάτων σε επίπεδο ΕΕ.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010

Νέα σημαντική απόφαση για τα ιστολόγιαΜε την υπ' αριθ. 25.552/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Εισηγήτρια η Αθ. Κυτρίδου) κρίθηκε σχετικά με τη φύση των ιστολογίων ότι δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία περί τύπου (ν. 1178/1981) στα ιστολόγια, για τον διαχειριστή και κάτοχο του ιστολογίου, δεν βρίσκει δηλ. αναλογική εφαρμογή η νομοθεσία αυτή και τούτο, διότι ο σκοπός των ιστολογίων δεν είναι η διάδοση πληροφοριών με σκοπό τη μαζική ενημέρωση, αλλά η ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, σκέψεων και αναλύσεων, μέσω ενός μηχανισμού δυναμικής επικοινωνίας.

Αξίζει να γίνει αναφορά στο σκεπτικό της απόφασης, η οποία αναφέρει τα εξής για τα ιστολόγια:

"Τα ιστολόγια (blogs) είναι διαδικτυακά ημερολόγια που περιλαμβάνουν υπερζεύξεις (hyperlinks) και καταχωρήσεις απόψεων. Οι καταχωρήσεις σε ένα διαδικτυακό ημερολόγιο εμφανίζονται κατά χρονολογική σειρά, με τις πιο πρόσφατες προσθήκες να παρουσιάζονται πρώτες. Τα διαδικτυακά ημερολόγια έχουν ως "βασική μονάδα" τους τις καταχωρήσεις και όχι τις εκάστοτε "σελίδες" (pages), όπως συμβαίνει με τους παραδοσιακούς ιστοτόπους (webpages). Ο κάτοχος - διαχειριστής του διαδικτυακού ημερολογίου (blogger), ο οποίος λόγω του εξειδικευμένου λογισμικού τους δεν είναι ανάγκη να διαθέτει ιδιαίτερο τεχνικό υπόβαθρο για να το ενημερώνει ή να το διατηρεί, καταγράφει, ανακοινώνει και καταθέτει τις απόψεις του για διάφορα ζητήματα που τον απασχολούν και που αυτός επιλέγιε, ενώ τα ιστολόγια είναι δυνατό να συνδέονται με άλλους ιστότοπους, ιστοσελίδες και άλλα blogs και πολλά επιτρέπουν στους αναγνώστες τους, ανταποκρινόμενοι στα ερεθίσματα που λαμβάνουν από την αναγνώριση των απόψεων του κατόχου - διαχειριστή του ιστολογίου, να απαντήσουν στις απόψεις του γράφοντος, ανακοινώνοντας στο ίδιο ιστολόγιο τα δικά τους σχόλια, τα οποία είναι επίσης αναγνώσιμα καθώς και να σχολιάσουν την αρχική θέση του κατόχου - διαχειριστή. έτσι, με αυτόν τον τρόπο ενισχύονται οι συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων μεταξύ του κατόχου και των αναγνωστών. Τα ιστολόγια τα συντηρούν οι χρήστες τους, οποίες ονομάζονται bloggers, και σε αυτά μπορεί να παρουσιάζουν την προσωπική τους εμπειρία και άποψη για γεγονότα που τους απασχολούν, ως μέλη ενός κοινωνικού συνόλου, να μοιράζονται τεχνογνωσία σχετικά με διάφορα θέματα και να συμμετέχουν ή να εκκινούν συζητήσεις για πολυποίκιλα θέματα. Στη συνείδηση των χρηστών του Διαδικτύου τα ιστολόγια έχουν τη θέση του μέσου, όπου η ελευθερία της έκφρασης εφαρμόζεται στην απόλυτη μορφή της. Επομένως, το ιστολόγιο είναι διαδραστικό μέσο και στο σημείο αυτό διαφέρει από τις ιστοσελίδες που διατηρούν τα μέσα ενημέρωσης στο διαδίκτυο, διότι η διαμόρφωση του περιεχομένου του δεν αποφασίζεται μόνο από τον κύριο και τους δημοσιογράφους του μέσου ενημέρωσης, αλλά από όλους τους χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι είναι αναγνώστες του ιστολογίου. Ο κάτοχος - διαχειριστής κατά κανόνα δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τους αναγνώστες του ιστολογίου του ούτε και να αποφασίζει εάν και ποιοι από αυτούς επιτρέπεται να ανακοινώνουν τα δικά τους σχόλια σε αυτό, δεδομένου ότι η δυνατότητα αυτή εξαρτάται από το εκάστοτε λογισμικό που χρησιμοποιείται για το κάθε ιστολόγιο και έτσι η επέμβαση του είναι συνήθως κατασταλτική. Εξάλλου, το ενδεχόμενο ο κάτοχος - διαχειριστής να προβαίνει σε "προληπτική" επιλογή των χρηστών που θα προβούν σε καταχωρήσεις στο blog του καθώς και του περιεχομένυο των σχολίων τους, θα οδηγούσε σε μία μορφή λογοκρισίας, θα αναιρούσε την ανωτέρω αναφερθείσα κεντρική ουσία των ιστολογίων ως χώρων ελεύθερης ανάπτυξης και ανταλλαγής ιδεών από τον κάτοχο - διαχειριστή τους χωρίς τη δυνατότητα της διαδραστικής ανάπτυξης που ενέχει η λειτουργία τους. Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση που με τη χρήση στοιχείων πρόσβασης ο κάτοχος - διαχειριστής του blog δύναται να επιλέξει ποιοι από τους αναγνώστες επιτρέπεται να ανακοινώσουν τα δικά τους σχόλια στο ιστολόγιό του, δεν είναι πάντα σε θέση να ελέγξει το αληθές ή όχι των χορηγούμενων από τον εκάστοτε αναγνώστη προσωπικών του δεδομένων, αφού είναι πολύ πιθανό ο αναγνώστης, ασκώντας ουσιαστικά το δικαίωμα της ανωνυμίας του, να μην χρησιμοποιεί το πραγματικό του όνομα, αλλά ένα ψευδώνυμο, με αποτέλεσμα η αποκάλυψη της πραγματικής ταυτότητας αυτού να καθίσταται δυσχερέστατη και δυνατή μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Συνεπώς, ενόψει των ανωτέρω, ο σκοπός της δημιουργίας και ο προορισμός της λειτουργίας των blogs και ιδίως μάλιστα όσων δεν έχουν ειδησεογραφικό περιεχόμενο, δεν είναι η διάδοση πληροφοριών με σκοπό τη μαζική ενημέρωση, στοιχείο απαραίτητο - κατά τα προαναφερόμενα - για το χαρακτηρισμό ενός εντύπου (γραπτού ή ηλεκτρονικού) ως τύπου, αλλά η ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, σκέψεων και αναλύσεων, μέσω ενός μηχανισμού δυναμικής επικοινωνίας και με τη χρήση ενός μέσου, που λόγω της φύσεώς του έχει μεν πράγματι ως άμεσο και αναγκαίο επακόλουθο να καθίσταται το περιεχόμενο των κειμένων τους προσβάσιμο σε απεριόριστο αριθμό ατόμων, δίχως όμως αυτό να αποτελεί τον αυτοσκοπό του διαχειριστή και κατόχου τους καθώς και των αναγνωστών τους. Επομένως, (...) κριτήριο για την εφαρμογή του περί τύπου διατάξεων και στα κείμενα που αναρτώνται στα διαδικτυακά ημερολόγια δεν είναι μόνο το αντικειμενικό γεγονός ότι το κείμενο αυτό έχει παραχθεί με μηχανική ή φυσικομηχανική ή ηλεκτρονική διαδικασία, κατάλληλη για την παραγωγή σημαντικού αριθμού αντιτύπων, αλλά θα πρέπει παράλληλα και η κατά προορισμό χρήση του να είναι η διάδοση, γεγονός που κατά κανόνα δεν συντρέχει στα διαδικτυακά ημερολόγια."

Με βάση τα όσα έκρινε η απόφαση, δεν υπεισήλθε στην ουσία της υπόθεσης, η αφορούσε την προσβολή προσωπικότητας του ενάγοντος από δυσφημιστικό κείμενο που δημοσιεύθηκε σε ελληνικό blog, αλλά παρέπεμψε τη συζήτηση της υπόθεσης στην τακτική διαδικασία.

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

E-Publishing and Digital Libraries: Legal and Organizational Issues


DOI: 10.4018/978-1-60960-031-0
ISBN13: 9781609600310

Author(s)/Editor(s): Ioannis Iglezakis (Aristotle University of Thessaloniki, Greece); Tatiana-Eleni Synodinou (Bar Office of Thessaloniki, Greece); Sarantos Kapidakis (Ionion University of Greece, Greece)
Copyright: 2011Description

Digital libraries collect, manage, and preserve electronic expressions of knowledge on any subject and in any type or format. Consequently, the creation of a digital library presupposes the respect of the legal norms which govern the pre-existing materials included in the database.

E-Publishing and Digital Libraries: Legal and Organizational Issues provides a comprehensive overview of the organizational and legal issues concerning digital libraries. It includes 24 contributions from world-renowned specialists in digital libraries. This premier reference source is a must-have for researchers and professionals in the field of ICTs and its various disciplines, including library, education, computer science and management, as well as experts in the field of law.

International Conference on Information Law (ICIL) 2011“Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics”

Thessaloniki, Greece, May 20-21, 2011

Call for papers

The lack of hierarchy and control on the Internet has allowed the dissemination of copyrighted material without consent from right holders. It also facilitated the distribution of illicit and obscene material, such as child pornography. In order to cope with these issues, Governments introduced harsh measures, such as the Hadopi Law in France, measures that impinge upon the informational privacy of Internet users. A conflict between the protection of right holders and users’ privacy appears, which is hard to tackle. Similarly, the need to combat criminality has led to increased surveillance of electronic communications. The Data Retention Directive is an example of surveillance measures that provoked many controversies. Other privacy threats emerge from the ability of third parties to invade privacy, which is provided by technologies, such as ubiquitous computing, biometrics and RFIDS.

The aforementioned issues confront us with significant questions: Is our information society endangered by the invasion of technology and the increased surveillance exercised by governments and third parties alike? How far should we go to protect economical interests?

The International Conference on Information Law 2011 is dedicated to such issues. Through a multitude of topics the Conference will attempt to provoke awareness and stimulate discussion on the legal and ethical challenges that lie ahead of us in the second decade of the 21st century.

We are interested in papers on intellectual property, data protection, freedom of information, individual rights and information, privacy, cyberlaw and cyberethics, media law and ethics, digital divide and information technology, e-government, surveillance, intellectual freedom, open access, digital divide and other.

We are also particularly interested in papers on the historical development of information laws and ethical theory and we would also consider papers dealing with the social, political or psychological aspects of information.
Paper length: around 15 pages A4. Longer papers are welcome.
Abstracts due: January 20, 2011.
Final papers due: April 1st, 2011.
Abstract length: 500 words.

Conference site:

All abstracts will be reviewed (blind reviews).

Organizing Committee:
Nikolaos Intzessiloglou
Aristotle University, Faculty of Law

Ioannis Iglezakis
Aristotle University, Faculty of Law

Georgios Nouskalis
Aristotle University, Faculty of Law

Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010

Ψηφιακή Ελλάδα 2020


Πρόσφατα ανακοινώθηκε μια νέα δράση, η πρωτοβουλία "Ψηφιακή Ελλάδα 2020", με την οποία επιδιώκεται η διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για την ψηφιακή πορεία της χώρας την επόμενη δεκαετία, προσβλέποντας σε ένα νέο αναπτυξιακό περιβάλλον που θα αξιοποιεί το δυναμικό της χώρας, συνδέοντας πόρους, ιδέες και ανθρώπους με τις πρωτοπόρες τεχνολογίες.

Αντίστοιχη σε κοινοτικό επίπεδο είναι η πρωτοβουλία Digital Europe 2020, http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Το επιχειρησιακό σχέδιο της πρωτοβουλίας "Ψηφιακή Ελλάδα 2020" δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο 2010 και είναι διαθέσιμο εδώ.

Με την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συντονιστές και Raporteurs των Ομάδων Εργασίας που δημοσιεύεται στον ιστοχώρο της ψηφιακής Ελλάδας 2020, δίδεται η δυνατότητα για συμμετοχή στις ακόλουθες ομάδες εργασίας:

1. Δημόσια Διοίκηση και κοινωνία
2. eΕπιχειρηματικότητα
3. Παιδεία – Καινοτομία – Έρευνα
4. Ψηφιακό χάσμα
5. Εμπιστοσύνη και ασφάλεια
6. Ελεύθερο / Ανοικτό λογισμικό και Διαλειτουργικότητα
7. Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς
Στα πλαίσια των θεματικών ενοτήτων θα λειτουργήσουν Ομάδες Εργασίας με ένα συντονιστή και έναν rapporteur για την κάθε μία ομάδα.

Η κάθε ομάδα εργασίας, η οποία θα υποστηρίζεται από τον συντονιστή και τον rapporteur, θα αποτελείται από:

Την ομάδα Σύνταξης, η οποία απαρτίζεται από ένα σχετικά μικρό αριθμό μελών με σημαντική εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα και τη διάθεση να συνεισφέρουν. Θα επιλέγεται από τον Συντονιστή και θα αναλαμβάνει τη σύνταξη των προτάσεων πολιτικής της Ομάδας Εργασίας, στη βάση του εκάστοτε διαλόγου και των θέσεων που εκφράζονται είτε μέσα από τις συναντήσεις της ομάδας είτε μέσω του Διαδικτύου.
Τα ενεργά μέλη, ήτοι όλα τα μέλη της Ομάδας που συμμετέχουν ενεργά σε αυτή και στις συναντήσεις. Παρέχουν σχόλια στις προτάσεις πολιτικής χωρίς όμως να συμμετέχουν στη σύνταξη των προτάσεων αυτών. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι Ομάδες Εργασίας έχουν εύλογο μέγεθος που δεν δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία τους, τα ενεργά μέλη θα συμμετέχουν κατόπιν πρόσκλησης από την Οργανωτική Επιτροπή.

Τα απλά μέλη. Εγγράφονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου και διατυπώνουν τις θέσεις και τα σχόλια τους ηλεκτρονικά.

Τον ακριβή τρόπο λειτουργίας και το σχετικό εσωτερικό χρονοδιάγραμμα θα επιλέγουν ο συντονιστής με τον rapporteur, με τρόπο ευέλικτο. Η Οργανωτική Επιτροπή της Ψηφιακής Ελλάδας 2020 θα τους ενημερώνει για τα διαθέσιμα εργαλεία και τα ζητούμενα παραδοτέα.

Τα παραδοτέα κάθε ομάδας εργασίας περιλαμβάνουν ένα κείμενο με προτάσεις πολιτικής πάνω στη θεματολογία της ομάδας, που θα περιλαμβάνει μια συνοπτική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης με έμφαση στα «κακώς κείμενα», μια επιλογή παραδειγμάτων προς μίμηση από βέλτιστες πρακτικές σε άλλες χώρες, ένα σύνολο προτάσεων στρατηγικής για το συγκεκριμένο τομέα και καταγραφή των φορέων – προσώπων – οργανισμών στα οποία πρέπει απαραίτητα οι προτάσεις αυτές να διαδοθούν.

Για το πρώτο έτος λειτουργίας της Ψηφιακής Ελλάδας 2020, η έμφαση στις προτάσεις πολιτικής τίθεται στην προσαρμογή της Ψηφιακής Ατζέντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική πραγματικότητα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της Ψηφιακής Ελλάδας 2020 και το περιεχόμενο των Θεματικών Ενοτήτων – Ομάδων Εργασίας για το πρώτο έτος (15/6/2009 – 15/6/2010) έχουν δημοσιευθεί στα κείμενα της Οργανωτικής Επιτροπής στο www.digitalgreece2020.gr – κείμενο πολιτικής πρότασης , κείμενο επιχειρησιακού σχεδίου.