Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Opendata Hackathon

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και σε σύμπραξη με την Ελληνική κοινότητα εθελοντών, στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση ανοιχτού περιεχομένου και ανοιχτών δεδομένων, διοργανώνουν στις 3 Δεκεμβρίου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο την Ελληνική Ημέρα Ανοικτών Δεδομένων (Greek Open Data Day).

Τη συγκεκριμένη ημέρα διοργανώνεται από εθελοντές σε όλο τον κόσμο η Παγκόσμια Ημέρα Ανοικτών Δεδομένων. Σκοπός της ημέρας, η οποία γίνεται σε συνέχεια αντίστοιχων εθελοντικών προσπαθειών τα τελευταία χρόνια, είναι η ανάδειξη της σημασίας των ανοικτών δεδομένων για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, την ενδυνάμωση των πολιτών και την αρωγή δημοσίων οργανισμών σε νέες κατευθύνσεις για την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Η Ελλάδα ήδη συμμετέχει ενεργά στις δράσεις της παγκόσμιας προσπάθειας για την ελεύθερη διάθεση δημόσιας πληροφορίας και περιεχομένου, μέσα από μια ενεργή κοινότητα εθελοντών. Η δυναμική αυτή έχει βρει ανταπόκριση από την Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια πρωτοπορεί σε παγκόσμιο επίπεδο, σε θέματα διαφάνειας και ελεύθερης διάθεσης δημόσιας πληροφορίας. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως η Διαύγεια, το GeoData, το illegalsigns, αποτελούν διεθνή παραδείγματα καλής πρακτικής και θέτουν τον πήχη για ακόμη σημαντικότερη καινοτομία.

Επιπλέον, ο νόμος 3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με τον οποίο καθορίζεται θεσμικά η ελεύθερη διάθεση δημόσιας πληροφορίας, θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση του πολίτη σε δημόσιο περιεχόμενο, την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, καθώς και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης.

Πηγή: http://conferences.ellak.gr/opendata2011/

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Απόφαση του ΔΕΕ σχετικά με την χρήση φίλτρων για την απαγόρευση της πρόσβασης σε προγράμματα “peer-to-peer”


Με την από 24-11-2001 απόφασή του στην υπόθεση C‑70/10 (υπόθεση Scarlet Extended SA κατά Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM),με αντικείμενο αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το cour d’appel de Bruxelles (Βέλγιο) με απόφαση της 28ης Ιανουαρίου 2010, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση του παροχέα πρόσβασης στο Διαδίκτυο να θέσει σε λειτουργία σύστημα χρήσεως φίλτρου που να περιορίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες που διακινούνται μέσω συστημάτων διαδικτυακού διαμοιράσματος αρχείου («peer-to-peer»).

Η διαφορά της κύριας δίκης εστιαζόταν στο αν εταιρία παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Internet Access Provider) μπορούσε να υποχρεωθεί να χρησιμοποιήσει ένα σύστημα φίλτρων και αποκλεισμού της παράνομης ανταλλαγής μουσικών έργων μέσω προγραμμάτων peer-to-peer. Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι κεντρικό ζήτημα ήταν η νομιμότητα της εισαγωγής ενός συστήματος φίλτρου, το οποίο όμως είχε ως συνέπεια ότι για να λειτουργεί σωστά, θα έπρεπε: 1) να εντοπίζει επί του συνόλου των επικοινωνιών, τα διακινούμενα αρχεία, 2) να εντοπίζει ποια αρχεία περιλαμβάνουν έργα επί των οποίων οι δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων κατέχουν τέτοια δικαιώματα, 3) να καθορίζει ποια πό τα αρχεία αποτελούν αντικείμενο παράνομης ανταλλαγής και 4) να αποκλείει την ανταλλαγή αρχείων τα οποία χαρακτηρίσθηκαν ως παράνομα.

Κατά συνέπεια, διαπιστώνεται ότι μια τέτοια προληπτική επιτήρηση απαιτεί την ενεργό παρακολούθηση του συνόλου των επικοινωνιών μέσω διαδικτύου στο πλαίσιο των υπηρεσιών του παροχέα, η οποία ωστόσο, αντικείται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ.1 της οδηγίας 2000/31, η οποία προβλέπει ότι δεν υπάρχει υποχρέωση γενικής επιτήρησης. Το Δικαστήριο στη συνέχεια κάνει επίκληση της απόφασης της 29ης Ιανουαρίου 2008, C‑275/06, Promusicae, η οποία στο διατακτικό της ορίζει ότι τα δικαιώματα πενυματικής ιδιοκτησίας πρέπει να σταθμίζονται με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα. Συνακόλουθα, δέχθηκε ότι μια τέτοια υποχρέωση αποτελεί προσβολή της επιχειρηματικής ελευθερίας του παροχέα, "καθόσον τον υποχρεώνει να θέσει σε λειτουργία ένα σύστημα πληροφορικής που είναι περίπλοκο, δαπανηρό και θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση με δικά του αποκλειστικώς έξοδα, πράγμα το οποίο είναι επίσης αντίθετο προς τις οριζόμενες στο άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/48 προϋποθέσεις κατά τις οποίες τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δεν πρέπει να είναι περίπλοκα ή δαπανηρά άνευ λόγου".

Επιπλέον, η υποχρέωση αυτή θίγει τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών του παροχέα και την ελευθερία τους να λαμβάνουν και να μεταδίδουν πληροφορίες, αλλά και την ελευθερία πληροφόρησης, ενδεχομένως, διότι μπορεί να μην είναι δυνατό να γίνεται διάκριση μεταξύ παράνομου και νόμιμου περιεχομένου.

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι από τον συνδυασμό των οδηγιών:

– 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»),

– 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας,

– 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,

– 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και

– 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία [της] ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες),

και λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων που απορρέουν από την υποχρέωση προστασίας των θιγόμενων εν προκειμένω θεμελιωδών δικαιωμάτων, προκύπτει ότι οι οδηγίες αυτές έχουν την έννοια ότι είναι αντίθετες προς την επιβολή υποχρεώσεως σε φορέα παροχής υπηρεσιών προσβάσεως στο διαδίκτυο να θέσει σε λειτουργία σύστημα χρήσεως φίλτρου

– για το σύνολο των επικοινωνιών μέσω διαδικτύου οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω των υπηρεσιών του, ιδίως με τη χρήση προγραμμάτων «peer-to-peer»·

– όσον αφορά το σύνολο αδιακρίτως της πελατείας του·

– προληπτικά·

– με δικά του αποκλειστικώς έξοδα, και

– για απεριόριστο χρονικό διάστημα,

ικανό να εντοπίσει εντός του δικτύου του φορέα αυτού τη διακίνηση ηλεκτρονικών αρχείων που περιλαμβάνουν μουσικά, κινηματογραφικά ή ραδιοτηλεοπτικά έργα επί των οποίων ο αιτών διατείνεται ότι κατέχει δικαιώματα και, στη συνέχεια, να παρεμποδίσει τη μεταφορά αρχείων των οποίων η ανταλλαγή συνιστά προσβολή του δικαιώματος του δημιουργού.

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

Απόλυση λόγω επισκέψεων στο FacebookΜΠρΑθ 34/2011

Απόλυση για αντισυμβατική συμπεριφορά - Επισκέψεις σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook) κατά την ώρα της εργασίας.

Με την παραπάνω απόφαση απορρίφθηκε η αγωγή της υπαλλήλου αεροπορικής εταιρίας, με την οποία ζητούσε να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της απόλυσής της. Συγκεκριμένα, κρίθηκε νόμιμη η καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου εργαζομένης σε αεροπορική εταιρία, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων, η οποία συνίστατο στην κατ’ επανάληψη καθυστέρηση προσέλευσης στην εργασία, στην χρήση των τηλεφωνικών γραμμών της εταιρίας για προσωπικές κλήσεις της εις βάρος της εταιρίας και της εξυπηρέτησης των πελατών της, καθώς και στην καθημερινή επίσκεψη ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook, δηλ. ιστοσελίδων με περιεχόμενο άσχετο με την εργασία της, παρά τη ρητή απαγόρευση εκ μέρους της εργοδότιδας εταιρίας. Απόρριψη της αγωγής της εργαζομένης με την οποία ισχυρίζετο ότι η επίδικη καταγγελία ήταν άκυρη ως καταχρηστική και ζητούσε την αναγνώριση της εν λόγω ακυρότητας, την καταδίκη της εναγομένης να αποδέχεται τις υπηρεσίες της και να της καταβάλει τις οφειλόμενες αποδοχές, αποδοχές υπερημερίας καθώς και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι η ενάγουσα αργούσε συστηματικά να προσέλθει στην εργασία της, χρησιμοποιούσε τις τηλεφωνική γραμμές της εναγομένης για να πραγματοποιεί προσωπικές της κλήσεις και δη όχι αναγκαίες κατά την ώρα της εργασίας της καθώς και (χρησιμοποιούσε) το διαδίκτυο, όπου πραγματοποιούσε επισχέσεις σε ιστοσελίδες άσχετες με την εργασία της, όπως ιστοσελίδες για κοινωνική δικτύωση και ιστοσελίδες συνομιλίας για συναντήσεις ανθρώπων, γεγονός το οποίο, όπως αναφέρονταν στην επιστολή, έγινε αντιληπτό παρουσία του Γενικού Διευθυντή και του Διευθυντή Πωλήσεων της εναγομένης (αερ. εταιρίας), στις 29-4-2009, οπότε και καταλήφθηκε οπό αυτούς να επισκέπτεται ιστοσελίδα στο facebook, με την παράλληλη γνωστοποίηση στην επιστολή, άτι εάν η ενάγουσα συνεχίσει την ίδια αντισυμβατική συμπεριφορά, η εναγομένη δεν θα έχει άλλη επιλογή από το γα προβεί στη λήξη της σύμβασης εργασίας της χωρίς καμία περαιτέρω προειδοποίηση.

Παραπέρα, η απόφαση δέχθηκε ότι, παρότι η εναγομένη είχε αποστείλει ήδη από τις 16-12-2008, γενικό ηλεκτρονικό μήνυμα, με το οποίο απαγόρευε στο προσωπικό της να επισκέπτεται ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το facebook, ήτοι ιστοσελίδες με περιεχόμενο άσχετο με την εργασία του, η ενάγουσα, όπως καταθέτει στην ανωτέρω ένορκη βεβαίωσή της, η μάρτυρας της εναγομένης ..., καθημερινά κατά τη διάρκεια της εργασίας της επισκέπτονταν την ανωτέρω ιστοσελίδα, προκειμένου να διάβασα και να γράψει σχόλια, ενώ αρκετές φορές, όταν την καλούσαν πελάτες νια να προβούν σε κράτηση εισιτηρίων, τους απαντούσε ότι το σύστημα κρατήσεων δεν λειτουργεί και τους ζητούσε να ξανακαλέσουν αργότερα, προκειμένου να έχει περισσότερο χρόνο για να αμοληθεί με την περιήγηση στο fecebook.

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

Conference - Trust in the information society

CRI celebrates its 20th anniversary with an international conference on

Trust in the information society.
In search of Trust Generating Mechanisms for the Network Society


14-15 November, 2011 - Leuven (Belgium)

Central theme and objective of the conference: The goal of the conference is to advance the reflection and debate about “Trust in the Information Society”. What strategies and techniques have been, or could be, used to foster trust in the media, communication and information technology sectors? What particular role can law and regulation play in enhancing trust, and vice versa, what role does the concept of trust play for future regulation and policies? What are the major challenges for trust in different areas of our e-society and which “trust generating mechanisms” could overcome those challenges?

Interdisciplinarity: Through a series of thought-provoking lectures delivered by international leading experts from various disciplines – law, economics, engineering, computer science, social and cultural studies – the conference intends to confront different insights and to explore new routes and tools – legal and non-legal – to generate more trust in networked, digital information and communication technologies that are shaping modern society.

Conference topics:The lectures will cover, amongst others: trust and the open internet; trust and authenticity; data protection and the right to be forgotten; trust and cybercrime; trust in e-health environments; e-commerce and intellectual property, trust in online new(s) media; labels of trust for media content; online safety and risks for children; trust and net neutrality and independent regulators as trustworthy authorities…

Confirmed speakers include: Viktor Mayer Schoenberger (Oxford Internet Institute); Rob Frieden (Penn State University); Patrick Ryan (University of Colorado at Boulder; Policy Counsel Open Internet at Google); Tom Smedinghoff; Jeannette Hofmann (LSE); Bernt Hugenholtz (University of Amsterdam); Frank Robben (Crossroads Bank for Social Security & K.U. Leuven); Caroline Pauwels (Free University of Brussels); Natali Helberger (University of Amsterdam); Wolfgang Schulz (Hans-Bredow-Institut); Brian ONeill (Dublin Institute of Technology); Luciana Duranti (University of British Columbia, Vancouver)

Venue: Faculty of Law, K.U.Leuven, Tiensestraat 41, 3000 Leuven (Belgium)

Conference abstracts and speakers short bios: online version or print friendly version

Full programme: The full-text program is available for download in pdf-format.

Programme

Monday 14 November
9:30-9:40h Welcome by Paul Van Orshoven, dean of the Faculty of Law K.U.Leuven
9:40-10:00h Introduction by Jos Dumortier, founder of ICRI; Vice Dean Faculty of Law
10:00-10:45h Putting your Trust in the Clouds: Why Trust Matters in the Open Internet by Patrick Ryan (University of Colorado at Boulder; Policy Counsel Open Internet at Google)
10:45-11:00h Coffee break
11:00-11:45h Trust Is Not All: Authenticity Requirements for Digital Records by Luciana Duranti(University of British Columbia, Vancouver)
11:45-12:30h Trust through Deleting: The Virtue of Forgetting in the Digital Age by Viktor Mayer Schönberger (Oxford Internet Institute)
12:30-13:30h Lunch
13:30-14:15h Cybercrime as unintended consequence – A tale of trust and disenchantment by Jeannette Hofmann (LSE)
14:15-15:00h Trust & eHealth by Frank Robben (Crossroads Bank for Social Security & K.U. Leuven)
15:00-15:15h Coffee break
15:15-16:00h Trust and cyberspace by Tom Smedinghoff (tbc)
16:00-16:45h Conclusions from the rapporteurs and panel discussion
18:00-20:00h Conference diner


Tuesday 15 November
9:30-10:00h Welcome & introduction by Peggy Valcke, director of ICRI
10:00-10.45h Press for more: trust as a scarce commodity in times of digitisation and information overload by Caroline Pauwels (Free University of Brussels)
10:45-11:00h Coffee break
11:00-11:45h More independence – less trust? Media regulators in Europe by Wolfgang Schulz (Hans-Bredow-Institut)
11:45-12:30h Trust? Media Labels? by Natali Helberger (University of Amsterdam)
12:30-13:30h Lunch
13:30-14:15h Trust and children’s use of the internet: findings and policy recommendations from EU Kids Online by Brian O’Neill (Dublin Institute of Technology) (EU Kids Online)
14:15-15:00h Do Conduit Neutrality Mandates Promote or Hinder Trust in Internet-mediated Transactions? by Rob Frieden (PennState University)
15:00-15:45h In (c) we trust by Bernt Hugenholtz (University of Amsterdam)
15:45-16:30h Conclusions by the rapporteurs and panel discussion
16:30-18:00h Festive Cocktail Reception ICRI 20th anniversary – with key note on “Trust & innovation” by Wim Dewaele (CEO IBBT)