Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ


Δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

Ο νόμος, με τον οποίο εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης των νόμων, των κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο, στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης. Και τούτο επειδή η ευρεία δημοσιότητα και η πρόσβαση στην πληροφορία που εξασφαλίζουν τα σύγχρονα μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας διασφαλίζουν τη διαφάνεια της κρατικής δράσης, με συνέπεια την υπευθυνότητα, την ευθύνη και τη λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας και επομένως την τήρηση της νομιμότητας και την επίτευξη της χρηστής Δημόσιας Διοίκησης.

Παράλληλα, η ευρεία διαδικτυακή δημοσιότητα ενισχύει τις δυνατότητες των πολιτών να απολαύσουν και να ασκήσουν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους και συγκεκριμένα: πρωτίστως το δικαίωμα πληροφόρησης, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 Α § 1 του Συντάγματος και συνακόλουθα τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα που συναρτώνται με ή και εξαρτώνται από την πληροφόρηση αυτή, όπως το δικαίωμα ανάπτυξης της προσωπικότητας, της συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή (άρθρο 5 § 1 Σ) αλλά και το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας (άρθρο 5 Α § 2 Σ).

http://et.diavgeia.gov.gr/

Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

Conference for E-Democracy and Open Government

Call for Papers

During the last 10 years, the world has focused on social media and the new forms of societal behaviour, including content generation, collaboration and sharing as well as network organisation. These behaviours and expectations, in particular transparency and access to data, new ways of interacting with government and democratic institutions will continue to develop, and profound changes in society are to be expected. Society has been confronted with “Open Government”, “Open Data” and “Open Access”. What have the experiences been so far? How do these impact society, democratic structures and organisations? What changes occur at citizen level? What are the implications for democracy, society, science and business?


CeDEM11 presents the following tracks, which focus on these important changes:


Track: E-participation
Co-chairs: Julia Glidden (21c Consultancy, London, UK), Jeremy Millard (Danish Technological Institute, DK) and Norbert Kersting (Stellenbosch University, ZA)

• Transparency & Communication: freedom of information, open access, openness, information sharing, blogging, micro-blogging, social networks, data visualization, e-learning, e-empowering etc. ;
• Participation & Collaboration: online communities, innovation, bottom-up, top-down, social media, social networks, engagement and accountability, generation of content and knowledge, collaborative culture, collaboration between C2C, G2C, etc. ;
• Sustainability of e-participation;
• Different perspectives: citizens, government, NGOs, NPOs, practitioners, service providers.


Track: Open Government
Co-chairs: Philipp Müller (University of Salzburg, Business School, AT) and Axel Bruns (Queensland University of Technology, Brisbane, AUS)

• Open government initiatives;
• Architecture, Concepts & Effects: access and openness, user generated content, peer production, network effects, power laws, long tail, harnessing the power of the crowd, crowd sourcing, social web, semantic web, etc. ;
• Open Data: possibilities, limitations;
• Open Access: implications of open access for citizens, governments, research and universities;
• Citizen engagement: participation, value and measurement;
• Crowdsourcing for government.


Track: E-voting
Co-chairs: Melanie Volkamer (Technical University Darmstadt, DE) and Thad Hall (University of Utah, USA)

• Discussion of all forms of electronic voting: including but not limited to polling station, kiosk or remote voting by electronic means;
• Formulation of the interdisciplinary issues involved: technology, law, politics and society in designing and implementing e-voting;
• Presentation of new ways for solving the voting paradigm of unequivocal identification of the voter and full anonymity of the vote;
• Report on implementations, their legal, organisational and technical framework, the project experience made, and future trends;
• Analysis of the interrelationship with and the effects of e-voting on democratic institutions and processes as well as voter behaviour;
• Conducting social and political analysis of the effects of electronic voting;
• Report on practical experience in implementing and conducting elections with electronic voting parts;
• Discussion of security requirements and testing in accordance to international security standards i.e. Common Criteria or ITSEC;
• Evaluation of e-voting: the effects of it and how to evaluate experiments.


Track: Open Data and Open Access
Co-chair: Andy Williamson (Hansard Society, London, UK)

• Licence issues;
• Technical frameworks of open data;
• Open data and mashing platforms;
• Cost and benefits of open data provision;
• Open data formats and API's;
• Principles and good practice of open data;
• The role of scholarly communication and e-democracy;
• The impact of Open Access and transparency on e-participation;
• Political and legal issues of Open Access;
• Open Access and crowdsourcing.
______________________________________

Deadline for the submission of papers and workshop proposals: 1 December 2010

Conference on Privacy and Scientific Research


23-11-2010
Conference on Privacy and Scientific Research
Crowne Plaza, Brussels


On 23 November 2010 the Belgian Privacy Commission will organize an international conference on privacy and scientific research. The conference will take place in the context of the 2010 Belgian EU presidency and focuses on several target groups, first of all the European data protection authorities, but also national and international academics and researchers.

Two areas of scientific research will be examined: historical and medical/health research. The conference is primarily intended as a discussion forum on best practices in both areas. That is why workshops will be organized alongside the traditional plenary sessions.

"Privacy & Scientific Research: from Obstruction to Construction" was opted for as the working title of the conference, the objective of the event being a reflection on how to integrate privacy protection in scientific research without making it an obstacle. And what's more, the quality of research will only be improved thanks to privacy protection. We can therefore call this an ambitious, but also a valuable project.

The Privacy Commission looks forward to welcoming you at this event! More information is available on the conference website.

More information about the Belgian EU presidency can be found on the "EU trio"
website.


Programme of the conference can be found here