Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ


Στις 13.9.2017, η Επιτροπή κατέθεσε Πρόταση Κανονισμού για το πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας μη προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ (COM (2017) 495 final). Η Πρόταση αυτή δεν επηρεάζει το ισχύον καθεστώς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (βλ. τον Κανονισμό 2016/679), αντιθέτως, ενισχύει την πληροφοριακή οικονομία και λειτουργεί συμπληρωματική προς άλλες κοινοτικές ρυθμίσεις, όπως είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο.

Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει ένα νέο σύνολο κανόνων που θα διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ. Σε συνδυασμό με τις ήδη ισχύουσες διατάξεις για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα νέα μέτρα θα διευκολύνουν την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ένωση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών εντός μιας αποτελεσματικής ενωσιακής ενιαίας αγοράς για τις υπηρεσίες δεδομένων. Η άρση των γεωγραφικών περιορισμών στα δεδομένα θεωρείται ότι είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για να μπορέσει η οικονομία των δεδομένων να διπλασιαστεί σε αξία, φτάνοντας το 4 % του ΑΕΠ το 2020.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται τρεις αρχές:

  1. Η αρχή της ελεύθερης ροής των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα σε διασυνοριακό επίπεδο: τα κράτη μέλη δεν μπορούν πλέον να επιβάλλουν στους οργανισμούς την υποχρέωση να αποθηκεύουν ή να επεξεργάζονται τα δεδομένα εντός των συνόρων τους. Περιορισμοί θα επιτρέπονται μόνο για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε νέα ή υφιστάμενη απαίτηση γεωγραφικού περιορισμού δεδομένων. Χάρη στην ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα οι επιχειρήσεις θα δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο ευκολότερα και φθηνότερα, χωρίς να χρειάζεται να διαθέτουν πολλαπλά συστήματα ΤΠ ή να αποθηκεύουν τα ίδια δεδομένα σε διαφορετικές τοποθεσίες.
  2. Η αρχή της διαθεσιμότητας των δεδομένων για κανονιστικό έλεγχο: οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα ανεξάρτητα από το πού αυτά είναι αποθηκευμένα ή υπόκεινται σε επεξεργασία στην ΕΕ. Η ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα δεν θα επηρεάσει τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών να παρέχουν ορισμένα δεδομένα για λόγους κανονιστικού ελέγχου.
  3. Η κατάρτιση κωδίκων συμπεριφοράς της ΕΕ για την εξάλειψη των εμποδίων όσον αφορά τη δυνατότητα αλλαγής παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και την επαναφορά των δεδομένων στα συστήματα ΤΠ των χρηστών.
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της 19/9/2017, οι νέες αυτές διατάξεις θα αυξήσουν την ασφάλεια δικαίου και την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Επιπλέον, θα ανοίξουν τον δρόμο για μια πραγματικά ενιαία ενωσιακή αγορά υπηρεσιών αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων, η οποία θα οδηγήσει σε έναν ανταγωνιστικό, ασφαλή και αξιόπιστο ευρωπαϊκό τομέα υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και στη μείωση των τιμών για τους χρήστες των υπηρεσιών επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων. Δεδομένου ότι στόχος των νέων διατάξεων είναι να αυξηθεί το αίσθημα εμπιστοσύνης, αναμένεται ότι οι επιχειρήσεις θα αυξήσουν τη χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και θα αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την είσοδό τους σε νέες αγορές. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να μεταφέρουν τους εσωτερικούς τους πόρους ΤΠ στις πλέον αποδοτικές από πλευράς κόστους περιοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ.:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου